Hoe groot is het cyberpestprobleem?

Uit een grootschalig onderzoek in Vlaanderen blijkt dat ongeveer één op de tien Vlaamse jongeren recent slachtoffer of dader is geweest van online pesten*. Het totaal aantal respondenten bedroeg 2058 leerlingen. Het  aantal leerlingen per antwoordcategorie wordt vermeld tussen haakjes.  Als we de cijfers van naderbij bestuderen, dan zien we dat leeftijd een belangrijke rol speelt in het al dan niet betrokken zijn bij cyberpesten als slachtoffer. De meest recente cijfers uit de DICA studie tonen aan dat vooral leerlingen uit het zesde leerjaar en het eerste middelbaar slachtoffer zijn van cyberpesten. Ongeveer 10 à 15% van de ondervraagde jongeren van deze leeftijd geeft aan recent slachtoffer te zijn geweest van cyberpesten. Het aantal slachtoffers neemt vervolgens af naarmate de leeftijd stijgt.

Ook klassiek pesten piekt bij leerlingen uit het zesde leerjaar van het basisonderwijs en het eerste jaar van het secundair onderwijs. In het zesde leerjaar geven zelfs drie op de tien jongeren aan slachtoffer te zijn geweest van klassiek pesten in het afgelopen half jaar. Meer meisjes dan jongens zijn recent slachtoffer geweest van cyberpesten en klassiek pesten.

In vergelijking met het aandeel slachtoffers, geven heel wat minder jongeren aan dader te zijn van cyberpesten. Twee mogelijke verklaringen hiervoor zijn:

  • Jongeren durven/willen niet graag toegeven dat ze anderen online hebben gepest;
  • Online daders hebben het niet op één slachtoffer gemunt, maar pesten meerdere jongeren.

Ongeveer vijf op de honderd jongeren geven aan dader te zijn van cyberpesten. Dit aantal is ongeveer gelijk voor alle studiejaren, enkel voor het zesde leerjaar basisonderwijs en het derde jaar secundair onderwijs werd een hoger aantal genoteerd.  Het percentage daders van klassiek pesten ligt iets hoger, de cijfers schommelen tussen 5 en 15 procent. Het hoogste aantal werd, net als bij de slachtoffers, opgetekend voor leerlingen uit het zesde leerjaar (en eerste jaar secundair onderwijs). Meer meisjes dan jongens hebben recent iemand gepest via het internet of de gsm. Voor klassiek pesten daarentegen geven meer jongens dan meisjes aan recent dader te zijn geweest.

Lees hier verder