UC Leuven Limburg pakt pesten op hogescholen en universiteiten aan

Pesten is een wijdverspreid probleem. Niet alleen lagere en middelbare scholen hebben er last van, ook de bedrijfswereld heeft er sterk onder te lijden. Maar daar waar er heel wat kennis bestond om pestgedrag bij die groepen aan te pakken, was dat minder het geval voor hogescholen en universiteiten. De UC Leuven Limburg bracht daar verandering in door samen met een aantal experts een antipestplan op te stellen.
“Eigenlijk was het een evident gevolg van ons onderzoek dat we al uitvoerden naar pestgedrag in lagere en middelbare scholen”, vertelt Jan Withofs van UCLL ons. “Pestgedrag stopt niet na het middelbare onderwijs. Het zet zich vaak door tot op de werkvloer. Het voorbije academiejaar hebben we samen met de docenten, experts en studenten hard gewerkt om een antipestplan uit te stippelen. Alle kennis die we daarbij hebben opgedaan, alsook door onderzoeken van anderen te bestuderen, hebben we gebundeld in een boek. Dat is een handig draaiboek waarin situatiegewijs problemen worden voorgesteld en er vervolgens ook een gepast actieplan aan wordt verbonden.”

Alarmbel

“Het is belangrijk om te benadrukken dat ons onderzoek er niet is gekomen omdat wijzelf als UCLL met één bepaald probleem te kampen kregen. We merkten dat we over de verschillende Studentenhogescholen en universiteiten heen te horen kregen dat iedereen met hetzelfde probleem kampt: pesten is spijtig genoeg overal verspreid. Maar pestgedrag evolueert ook naargelang de pester ouder wordt. Daarom was het belangrijk om de studie van de lagere en middelbare scholen specifiek uit te voeren voor hogescholen en universiteiten.”

Na een intense periode werd het antipestplan geboren. Dat plan speelt in op verschillende vlakken. Zo zullen de docenten speciale vormingssessies krijgen om het probleem van pesten te leren herkennen en ook vorming te krijgen over hoe ze het best aanpakken. De studenten worden op hun beurt benaderd door studentenverenigingen. Die trachten met behulp van initiatieven het probleem bespreekbaar te maken, zodat de gepeste sneller aan de alarmbel trekt. Hoe ze dat willen doen? Onder meer door laagdrempelige activiteiten te organiseren, zodat er een groepsgevoel ontstaat tussen studenten en ze sneller elkaar in vertrouwen zullen nemen. Het doel is uiteindelijk dat alle studneten zich goed voelen op de hogeschool of universiteit van hun keuze."

"Je zal pesten nooit helemaal uit de wereld kunnen verdrijven, daar zijn wij ons van bewust", vertelt Francis Loyens, directeur studentenbeleid van de UCLL. "Maar dat wil niet zeggen dat we de gepesten zomaar in de kou moeten laten staan. Het is erg belangrijk om hen zo goed mogelijk bij te staan. Daarom werken we ook erg nauw samen met studentenraden en -kringen. Zij staan sowieso het dichtst bij hun medestudenten. Als we er samen voor kunnen zorgen dat studenten zich prettig voelen op de hogeschool of universiteit, gaan ze sneller over hun problemen durven praten. Of ze nu gepest worden door een medeleerling of zelfs buiten de schoolpoorten om, als een jongvolwassen zoiets overkomt dan draagt hij of zij dat met zich mee. Vroegere onderzoeken hebben overigens al uitgewezen dat studenten met dergelijk 'rugzakje' sneller zullen afhaken bij een studie. Ze hebben wel de talenten om het te maken, maar sleuren zoveel emotionele en psychische problemen met zich mee waarbij ze het gevoel hebben met niemand erover te kunnen praten. Wanneer je een warme omgeving creëert als school, waarbij de student zich thuis en veilig voelt, gesteund door zowel de docenten, als de professionele hulpverleners als de medestudenten, is er een grotere kans dat deze talentvolle leerlingen ook zullen slagen."

Openstellen

Momenteel richt de UCLL zich met het antipestplan en het daarbij horende draaiboek vooral op hogescholen en universiteiten. “Iedereen binnen onze koepel wordt als eerste benaderd om kennis te maken met het plan, maar andere hogescholen en universiteiten mogen ons ook steeds contacteren om de studie in te kijken. We stellen de opgedane kennis open voor iedereen.”

En wat met de bedrijfswereld? “Pesten evolueert constant. We wisten al dat pesten in het lagere onderwijs anders verloopt dan dat in middelbare scholen. En op zijn beurt verschillen pesters in hun aanpak dan weer eenmaal ze op de universiteit of hoge school zitten. Dat betekent dat ook in de bedrijfswereld het pesten natuurlijk nog kan veranderen. Maar daar hebben we op dit moment nog geen uitsluitsel over. We willen zeker zijn dat we met de kennis waarmee we naar buiten komen, de nagel op de kop slaan. UCLL gelooft erg in kruisbestuiving. Pesten werd vaak gezien als een probleem dat je kon onderbrengen bij ‘gezondheid en welzijn’, terwijl dat eigenlijk ook relevant is voor ‘management en technologie’. Op termijn zit de kans er dus zeker in dat we het plan nog aanpassen zodat de bedrijfswereld ook aan de slag kan gaan met de bevindingen, maar voorlopig houden we het nog op de hogescholen en universiteiten zodat de opgedane expertise daar in het veld getest kan worden. Later kunnen we het dan breder opentrekken en ook gebruiken voor andere soorten vormingen, zoals die van bedrijfsleiders.”

Bron

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20160129_02097345

Over pesten op lagere en middelbare scholen is al heel wat onderzoek verricht. Net als over pesten op de werkvloer. Maar voor hogescholen en universiteiten was dat veel minder het geval. Ook studenten pesten elkaar. UC Leuven-Limburg heeft nu als eerste hogeronderwijsinstelling een pestactieplan. Lees, luister en kijk: 

Kranten

Radio

TV