Eindverhandelingen/thesissen/bachelor of masterproeven

Indien u uw eindverhandeling, thesis, bachelor- of masterproef rond (cyber)pesten op deze pagina wil toevoegen, stuur ze dan in pdf met een korte samenvatting in een Office Word tekst naar gerardgielen@telenet.be

De eindverhandelingen staan alfabetisch geordend naar titel.

Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een leerling of een groep leerlingen van één of meer klasgenoten, die niet (meer) in staat zijn zichzelf te verdedigen. In overleg met de adjunct-directeur en de interne begeleider (IB-er) van basisschool de Octopus is besloten om onderzoek te doen naar het huidige preventief pestbeleid van deze school. In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: 'Wat is het beste preventief pestbeleid ter voorkoming van pestgedrag op de basisschool de Octopus'.

In ons laatste jaar Orthopedagogie aan de Katholieke Hogeschool Limburg kregen we de opdracht om een project uit te werken. Wij kozen voor het project 'stoute en gemene meisjes'. Dit was voor ons allen onze eerste keuze. Vandaar dat we meteen gestart zijn met een hoge motivatie.

De verwachtingen van onze projectbegeleider waren dat we een onderzoek zouden doen naar 'stoute en gemene meisjes' en of deze meer voorkomen dan vroeger.

Traditioneel pesten versus cyberpesten onder jongeren: een vergelijkende analyse naar slachtofferschap, daderschap en gevolgen.

Traditioneel- versus cyberpesten Een vergelijkend onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en traditioneel- en cyberpesten.Bachelorproject Algemene Sociale Wetenschappen Cursusjaar 2008

In dit onderzoek werd ingegaan op verschillende zelfwaarderingprofielen bij kinderen, gebaseerd op individuele verschillen in narcisme en zelfwaardering. Allereerst werd onderzocht of twee typen narcisme, openlijk en verborgen, te vinden waren bij kinderen. Vervolgens werden verschillen tussen de zelfwaarderingprofielen met betrekking tot verschillende pestrollen onderzocht. Verwacht werd dat openlijke narcisten vaker propestrollen zouden innemen, terwijl verborgen narcisten vaker slachtoffer van pesten zouden zijn.

De huidige studie richt zich op het effect van vriendschap op de verbanden tussen sociaal teruggetrokken gedrag, slachtofferschap en depressie. Participanten waren 651 basisschoolleerlingen in de groepen 6 t/m 8, waarvan de leeftijd varieerde van 8 t/m 14 jaar (M = 11,21; SD = 0,91). Zoals verwacht werd een positief verband gevonden tussen sociaal teruggetrokken gedrag en slachtofferschap. Ook werd er een positief verband gevonden tussen sociaal teruggetrokken gedrag en de mate van sociaal teruggetrokken gedrag van vrienden. Echter bleek alleen geïsoleerd teruggetrokken gedrag positief samen te hangen met depressie; verlegen teruggetrokken gedrag dus niet.

In het kader van de master ‘Communicatie, beleid en management’ is voorliggend onderzoek met als onderzoeksonderwerp cyberpesten uitgevoerd. De definitie van cyberpesten in mijn onderzoek is: Cyberpesten is een agressieve en intentionele handeling van een groep of individu, gebruik makend van elektronische vormen van contact, waarbij schade berokkend wordt aan een slachtoffer dat zichzelf niet makkelijk kan verdedigen.

De verschillen tussen pesters, slachtoffers, troostende verdedigers en buitenstaanders in morele emoties, morele evaluaties, morele rechtvaardigingen en zelfbeschermende denkfouten zijn onderzocht. Tevens is onderzocht of deze emoties en cognities verschillen per leeftijd en sekse. De participanten zijn 232 leerlingen van Nederlandse basisscholen verspreid over de groepen 4 t/m 8 (M= 10.0 jaar). Door middel van nominaties door klasgenoten zijn de leerlingen aan pestrollen toegewezen. De gegevens zijn verzameld met behulp van individueel afgenomen, gestructureerde mondelinge interviews. Met een meervoudige variantie-analyse zijn de verschillen tussen de pestrollen onderzocht.

Zeker 74% van de stalking misdrijven komt nooit onder de aandacht van de politie en het gerecht. Zelfs niet de meest ernstige zaken waarbij de slachtoffers fysiek bedreigd werden. Dit ondanks de steeds groeiende aandacht voor deze problematiek in de media en onze maatschappij. Ongeveer één op vijf vrouwen werd ooit reeds gestalkt sinds de leeftijd van 15 jaar. Het meest opvallende hierbij is dat de voornaamste daderpopulatie bestaat uit ex-partners van deze slachtoffers.

Ons project heeft de titel 'Werken aan verdraagzaamheid' gekregen. De vraagstelling van ons project is om drie sessies uit te werken in verband met verdraagzaamheid, die toepasbaar dienen te zijn voor de jongeren in de Souw. Dit is een leefgroep waarin jongeren tussen vijftien en achttien jaar verblijven wegens een problematische opvoedingssituatie. De begeleiding van de leefgroep stelde ons deze vraag omdat (on)verdraagzaamheid een thema is dat voortdurend aanwezig is in de leefgroep. Ze kunnen onze hulp bij het uitwerken van methodieken om met verdraagzaamheid aan de slag te gaan, goed gebruiken.

Dit onderzoeksrapport legt de klemtoon op het proces van zelfpresentatie op Facebook. Mensen proberen via zelfpresentatie vorm te geven aan de indruk die men op anderen maakt en die men van zichzelf heeft. Ook Facebook kan een vrij uitgebreide indruk van een persoon neerzetten. De impressies die gevormd worden, hangen af van diverse factoren. Zo blijkt uit literatuur dat deze vormen van zelfpresentatie onder andere gerelateerd zijn aan iemands persoonlijkheid en zelfwaardering. Dit patroon wordt in dit onderzoek nader bestudeerd en vormt het centrale onderzoekspunt.

Pesten op de basisschool is een veelvoorkomend verschijnsel, dat van invloed kan zijn op de ontwikkeling van kinderen. Daarom richtte het huidige onderzoek zich op de relatie tussen zelfwaardering, narcisme en pesten bij basisschoolleerlingen van groep 6, 7 en 8. Dit gebeurde aan de hand van zelfrapportages en peerrapportages. Via clusteranalyse werden kinderen op basis van scores op zelfwaardering en narcisme ingedeeld in clusters. Er werden drie clusters gevonden die samenhingen met de verschillende pestrollen. Geconcludeerd wordt dat een lage zelfwaardering wordt geassocieerd met slachtofferschap.

Jongeren maken steeds meer gebruik van internet en mobiele telefoon. Deze middelen gebruiken ze ook steeds vaker om anderen mee te pesten, het zogenaamde cyberpesten. Cyberpesten heeft als kenmerk dat het meer dan eens gebeurt, dat er psychisch geweld aan te pas komt en dat het intentioneel is. Doordat de verzender van deze pesterijen anoniem kan blijven, zijn ze vaak nog grover en kwetsender dan traditionele vormen van pesten. Cyberpesten is voor jongeren extra pijnlijk omdat het anoniem gebeurt en de voorheen beschermde privé-omgeving binnenkomt.

De  seksualisering  van onze maatschappij, met seks  alom  tegenwoordig  in  medialand,  doet vragen rijzen over de invloed daarvan op de seksuele attitudes en gedragingen van adolescenten.  In  deze  studie  wilden  we  nagaan  of  blootstelling  aan  sexy  media  een  invloed  heeft  op  de seksuele carrière van Vlaamse jongeren.  We gingen
na of dit verband verloopt via de seksuele attitudes. Daarnaast bekijken we of de sterkte van de ze verbanden gemodereerd wordt door de opvoeding of het geslacht van de jongere.

Pagina's